61 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่ Digital Transformation

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ครบรอบ 61 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ครบรอบ 61 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย และมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

6152971528d5e1.60152015.jpg

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ที่จะดูแลประชาชนให้มีไฟฟ้าใช้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศและมีความปลอดภัยผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการขยายระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำเพื่อจ่ายให้พื้นที่เกาะ รวมถึงปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคง

- โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ PEA สนับสนุนโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ระยะทางจังหวัดละ 1 – 2 กิโลเมตร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินทั้งหมด

61529715883878.44424827.jpg

- การจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยดำเนินการนำสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมดและจัดระเบียบสายเข้าคอนในพื้นที่ที่กำหนด ตามเส้นทางวิกฤต 1,240 เส้นทาง พิจารณาจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางย่านธุรกิจการค้า เทศบาล สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว

615297160d0247.80047524.jpg
   
- โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ได้อย่างต่อเนื่อง

PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility สร้างความร่วมมือกับคู่ค้า การร่วมลงทุนกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือการผลิตไฟฟ้า จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ที่ผ่านมา PEA ได้มีการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA รองรับการให้บริการอัดประจุให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ Quick Charge ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่สนใจยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

615297155d6997.97909479.jpg

นอกจากนี้ PEA มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น Big Data, Blockchain, IoT, 5G ปัจจุบัน PEA จัดทำ PEA Smart Plus  Application ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการใช้บริการของ PEA ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งในอนาคต PEA  Smart Plus จะพัฒนาให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าถึงลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย มุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100%

61529715d23286.01346263.jpg

“สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” Brightness for Life Quality