PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ป่วย COVID-19 ในเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร และ ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นผู้รับมอบ พร้อมปล่อยขบวนรถส่งมอบถังขยะติดเชื้อ สิ่งของเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลและผู้ป่วย COVID-19 ในโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ไปยังโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

จากสถานการณ์ COVID–19 ระลอก 3 มีประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย ทั่วประเทศ PEA จึงได้ดำเนินโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA ดังนี้

1.ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
2. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม PEA ชื่นใจ จำนวน 50,000 ขวด ให้โรงพยาบาลสนาม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และ ทัณฑสถานหญิงกลาง
3. มอบถังขยะติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลสนามที่ยังขาดแคลน จำนวน 140 ใบ
4. ช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่

นอกจากนี้ PEA ได้สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิตในยามที่กำลังเผชิญวิกฤต และความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add3159c8555.85155670.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add31643d736.30116531.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add316c6ae01.46648454.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add3173582a9.54542963.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add317b2c232.55066051.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add318376c34.87287858.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add318c2e748.69025477.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add319529654.70561846.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/26/60add319e0a496.05318991.jpg