โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ ผลักดัน 2 โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ

โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โดย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

นับเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีที่โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ ได้มอบความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชน ณ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มุ่งหวังให้พวกเขาเติบโตมามีสุขภาพผิวที่แข็งแรง ลดทอนการเกิดปัญหาด้านผิวพรรณในช่วงวัยรุ่น เสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งนี้ยังได้มอบความรู้ด้านการแต่งหน้าให้แก่ประชาชนที่สนใจ และผู้ที่ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

และในปัจจุบัน ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้น ซึ่งจนถึงวันนี้ได้ให้ความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธีแก่นักเรียนนักศึกษา มอบความรู้ด้านการแต่งหน้า พร้อมโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ

สำหรับสถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่สนใจ และมีความต้องการให้โครงการฯ ของเรา เข้าไปร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถาม และติดต่อมาได้ที่ 0-2295-4545 หรือเว็บไซต์ www.occ.co.th

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/26/5fbf7225451053.28416555.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/26/5fbf7225735e52.37123237.jpg


โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม เป็นโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการลูกพระดาบส โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับสังคมชุมชน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำและนำองค์ความรู้ ทักษะฝีมือด้านการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญการเย็บสินค้าที่มีคุณภาพ นำมาสร้างเป็นหลักสูตรการสอนเย็บผ้าระยะสั้น 5 วัน  ผู้เข้าหลักสูตรจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งใจจากครูฝึกมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายสอนให้ผู้ที่ไม่เคยเย็บให้สามารถเย็บเป็น เย็บได้หลากหลายรูปแบบ และมีคุณภาพ 
  • ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการและสำเร็จหลักสูตร 13  รุ่น จำนวน 150  คน โดยผู้จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร
  • เป้าหมายต่อเนื่อง ปีละ 4-6 รุ่น ตามปริมาณความต้องการของผู้เรียน  และจะต่อยอดในการสอนเย็บผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อสร้างความหลากหลายในสินค้า และผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/26/5fbf7225eadb81.41896396.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/26/5fbf722622dc20.04918271.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/26/5fbf72264d2804.64088067.jpg