สุขภาพที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เครือสหพัฒน์ ผลักดัน 2 โครงการประชารัฐ ด้านสาธารณสุข

โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention โดย บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

สุขภาพช่องปากที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในวัยผู้ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงและวัยผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากการมีเหงือกและฟันที่แข็งแรงจะสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ละเอียดและช่วยในการบดเคี้ยวอาหารที่มีเส้นใย ทำให้อาหารสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มาก

นอกจากนี้การเป็นโรคช่องปากจะเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อทางระบบอย่างอื่นได้ ด้วยเหตุนี้ไลอ้อนจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด เทศบาล ผู้นำศาสนา ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยช่องปากในแต่ละช่วงวัย

ช่วงทารกในครรภ์ ให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟันอย่างถูกวิธี หากคุณแม่มีอาการเหงือกอักเสบ มีการติดเชื้อ อาจมีผลต่อน้ำหนักทารก และการคลอดก่อนกำหนด
ช่วงเด็กเล็กวัยก่อนเข้าเรียน ให้การดูแล ตรวจเช็ค และอุดฟันด้วย SMART Technique
ช่วงเด็กวัยเรียน ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยช่องปากและฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี เรียนรู้เรื่องอาหารที่ทำให้เกิดฟันผุ และการเลือกใช้แปรงสีฟันที่เหมาะสม
ผู้ใหญ่ / ผู้สูงอายุ การบริหารช่องปากด้วยหลักการ “Kenkobi” ฝึกการบริหารกล้ามเนื้อช่องปาก ลิ้นและลำคอ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการสำลัก

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/19/5fb6392d6d9434.54747320.jpg

โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันพบว่าผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับ 1 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการขาดความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุของการเกิดโรค  การขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่แม่นยำเพียงพอ ตลอดจนขาดการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการป้องกัน ที่จะนำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที  

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพของ เราตระหนักดีว่าความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติมาจากพลังของผู้หญิง ที่มีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจัดโครงการเพื่อตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทย โดยเฉพาะในกลุ่มแม่บ้านและสตรีผู้สูงอายุในชุมชน ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยรู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม”  โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนจนขยายมาสู่แนวคิด “สานพลังประชารัฐ” ตอบสนองนโยบายเครือสหพัฒน์เพื่อสังคมจึงได้จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” ในรูปแบบของกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “รู้ทันมะเร็งเต้านม” พร้อมสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองเต้านมโดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/19/5fb6392d391940.27579194.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/19/5fb6392d02d928.81382086.jpg