เครือสหพัฒน์ ใส่ใจการศึกษาเด็กไทย สนับสนุน 4 โครงการประชารัฐเพื่อเยาวชนไทย

โครงการ Sahapat Admission
โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญสำหรับเยาวชนไทย เพื่อพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนระยะยาว จึงได้จัดโครงการ Sahapat Admission อย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดติวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมสอบพร้อมลงสู่สนามสอบ โดยเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้กับการสอบได้ทุกระบบ ทั้ง O-NET , GAT , PAT และวิชาสามัญของระบบรับตรง โดยอาจารย์ชื่อดังจากสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ยังสามารถดูการติวย้อนหลังได้ผ่าน www.sahapatadmission.com และในครั้งนี้ยังมีเหล่าบรรดา “ไอดอลคนเก่งสายอาชีพ” ด้านต่าง ๆ อีกมากมายมาแนะนำถึงประสบการณ์ความสำเร็จในสายอาชีพ และเรียนอย่างไรให้ได้ทำงานในอาชีพทีเราถนัด

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/14/5faf5cf36affc9.43871714.jpg

โครงการครูสร้างคน เยาวชนสร้างนวัตกรรม
โดย บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันที่นักเรียนขาดความสนใจและมีทัศนคติในเชิงลบต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิทยาศาสตร์ลดลง จึงทำให้ภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ในการทำงานปัจจุบันขาดแคลนลงอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จึงได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จัดโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการ Science on Mobile โดยใช้รถโมบายที่ทางบริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดทำขึ้นในลักษณะเฉพาะตัวเพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ด้วยความสมบูรณ์แบบของรถโมบายวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้ทำการในภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ทำให้ความต้องการในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลทำให้จำนวนคณาจารย์และบุคลากรที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าว โครงการ The Smart science Teacher หรือโครงการครูสร้างคน เยาวชนสร้างนวัตกรรม จึงเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการพัฒนาครูและเยาวชน ดังนี้
1. ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. คัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการ
3. จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
4. ประกวดโครงการ The Smart science Teacher
5. ติดตามผลและต่อยอดโครงการ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/14/5faf5cf39149d5.53023576.jpg
 
โครงการนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย
โดยความร่วมมือจาก 12 บริษัทในเครือสหพัฒน์

เพื่อสานต่อโครงการ “เครือสหพัฒน์เพื่อสังคมประชารัฐร่วมใจ” ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย รวมถึงด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ไทย เครือสหพัฒน์ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัด “โครงการนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย” เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทยกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยที่ผ่านมา มีเยาวชนอายุระหว่าง 5 -15 ปี เข้าร่วมโครงการกว่า 600 คน และสามารถนำผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปฝึกฝน ต่อยอดการเรียนรู้ และเป็นความสามารถพิเศษในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/14/5faf5cf409a278.81642002.jpg

โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)
โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ E2 : ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)  ซึ่งรับผิดชอบในการขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดค่านิยม แรงจูงใจให้เด็กมาเรียนอาชีวะมากขึ้น  ตลอดจนเร่งผลิตผู้เรียนอาชีวะในสาขาที่ขาดแคลนให้มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ  และสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน  
คณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ E2 จึงจัดให้มีโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) ขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสามารถเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาอื่น ๆ ได้  โดยมีสถานประกอบการสนับสนุนในการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้เทคโนโลยีในแต่ละสาขา ส่งผลให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน