โครงการปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

จากนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ ดำเนินการโครงการ “ประชารัฐรวมใจ ปลูกไผ่เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการย่อย “ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ” ในพื้นที่บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าวและหมู่บ้านใกล้เคียงได้คืนที่ดินบุกรุกให้กับภาครัฐ มีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและนโยบาย “ประชารัฐเครือสหพัฒน์” โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

โครงการ ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบาย “ประชารัฐเครือสหพัฒน์” และยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ลดการบุกรุกป่าและร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนระหว่างภาครัฐกับประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างแหล่งอาหารและอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกไผ่เสริมในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าจำนวน 20,000 ไร่ ใช้กล้าไผ่ 400,000 ต้น อัตราการรอดตายเมื่ออายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ในส่วนของการดำเนินงานนั้น บริษัทได้จัดหากล้าไม้ไผ่ส่งมอบให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อนำส่งให้กับประชาชนไปปลูกเสริมในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าของกรมป่าไม้ โดยเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลปลูกปี 2561 พร้อมกับร่วมกับนักวิชาการจากกรมป่าไม้ อบรมให้ความรู้และคำแนะนำด้านการปลูกไผ่ให้กับประชาชน  จากนั้นติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุก 6 เดือน รวมถึงได้มอบเงินค่าบำรุงรักษาต้นไผ่แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนกล้าไผ่ที่รอดตายเมื่ออายุครบ 1 ปี ต้นละ 10 บาท และเมื่ออายุครบ 2 ปี ต้นละ 5 บาทอีกด้วย

สำหรับการขยายผลของโครงการนั้น ภาครัฐได้รับการคืนพื้นที่จากการบุกรุกของประชาชนทั้งจังหวัดลำปางมาทั้งหมดประมาณ 20,000 ไร่ และได้ฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีโครงการปลูกไผ่เสริมเข้าไปในพื้นที่เพื่อสร้างป่าให้มีสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมก่อนถูกบุกรุก และเป็นการสร้างแหล่งอาหาร สร้างอาชีพ ให้ประชาชนได้อยู่กับป่าอย่างสงบสุขไปพร้อมๆ กัน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/03/5fa133df12ef56.62744938.JPG

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/03/5fa133e18aab40.46483944.JPG

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/03/5fa133e59090e3.74624204.JPG

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/03/5fa13446c94743.34662780.JPG