รู้อยู่กับน้ำ ตอนที่ 4 สร้างบ่อพวงสันเขา กันเถอะ!

ชุมชนที่อยู่บนเนินเขาที่ห่างไกลแหล่งเก็บกักน้ำ เช่น ฝาย หรืออ่างเก็บน้ำ
ยากที่จะต่อน้ำลงมาใช้

และต้องการมีน้ำใช้ตลอดปี ... ซีรีส์ แอนิเมชัน “รู้อยู่กับน้ำ” มีคำตอบ!!!

ตอน “สร้างบ่อพวงสันเขา กันเถอะ!”
มาเรียนรู้กันครับ
#วิธีเก็บน้ำ #หน้าแล้ง

Animation Series “รู้อยู่กับน้ำ”
แล้วคุณจะอยู่กับน้ำได้ในทุกสถานการณ์