PEA ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ งดการเดินทางมาสำนักงาน PEA

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ PEA กำหนด โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ”
PEA ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงกรณีชื่อเจ้าของบ้านไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟ สามารถรับเงินได้ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องมาแจ้งเปลี่ยนชื่อที่สำนักงาน PEA เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

https://www.facebook.com/178690235493791/posts/3456408691055246/

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/24/3890242789_674392416712191_8320410683913011200_n.jpg