การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน ลดเชื้อ   เพื่อชาติ” PEA มีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตามหลักเกณฑ์การจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการดังนี้

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด)
1. Scan QR Code ท้ายใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เริ่มเดือนมีนาคม 2563
2. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
3. Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
4. PEA Line Official Account : @peathailand

ช่องทางการรับเงิน เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
1. พร้อมเพย์ (บัตรประชาชน)
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3. Counter Service 7 – 11 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแสดงบัตรประชาชน (SMART CARD) และ PIN Code ของผู้รับเงินเท่านั้น
ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้างดการเดินทางติดต่อสำนักงาน PEA เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/24/55S_234872880.jpg