PEA ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/10/3089587154_197406698157234_7354087701382955008_n.jpg

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประธานในพิธี ส่งมอบโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" โดยมีคณะผู้บริหาร PEA ร่วมพิธี ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน จึงจัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 7 ปี ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 43 แห่ง โดยติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างความสวยงาม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับวัดมหาธาตุแหลมสัก PEA ได้ดำเนินการติดตั้งระบบปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED รอบบริเวณชั้นบนและบันไดทางขึ้น พระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก จำนวน 202 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,997,309 บาท สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 32,000 บาทต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1.708 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และในปี 2563 PEA มีแผนติดตั้งระบบส่องสว่าง LED ให้แก่โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวอีก 4 แห่งในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/10/4087482255_597094657812612_8649281045641822208_n.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/10/7289120421_730292087502494_7089819952797974528_n.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/10/3189263779_693496377854723_4527242833924456448_n.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/10/3189353512_136368344422399_179340014461648896_n.jpg