PEA เตือน!! ระวังพายุฤดูร้อน พร้อมแนะแนวทางรับมือเพื่อความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้บริการประชาชนและขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ซึ่ง PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าฝ่า
2. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
4. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
5. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันการโค่นล้ม
6. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน
7. ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้ง

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น  กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/18/21201925_week4_PEA.jpg