f

โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เวลา 15.00 น.

เวลา รายการ ประเภท ระยะทาง กลุ่ม

15:00 น. 101 ผีเสื้อ 50 เมตร C ชาย

15:03 น. 102 ผีเสื้อ 50 เมตร C หญิง

15:06 น. 103 ผีเสื้อ 50 เมตร B ชาย

15:09 น. 104 ผีเสื้อ 50 เมตร B หญิง

15:12 น. 105 ผีเสื้อ 100 เมตร A ชาย

15:17 น. 106 ผีเสื้อ 100 เมตร A หญิง

15:22 น. 107 กรรเชียง 50 เมตร C ชาย

15:25 น. 108 กรรเชียง 50 เมตร C หญิง

15:28 น. 109 กรรเชียง 50 เมตร B ชาย

15:31 น. 110 กรรเชียง 50 เมตร B หญิง

15:34 น. 111 กรรเชียง 100 เมตร A ชาย

15:39 น. 112 กรรเชียง 100 เมตร A หญิง

15:44 น. 113 กบ 50 เมตร C ชาย

15:47 น. 114 กบ 50 เมตร C หญิง

15:50 น. 115 กบ 50 เมตร B ชาย

15:53 น. 116 กบ 50 เมตร B หญิง

15:57 น. 117 กบ 100 เมตร A ชาย

16:02 น. 118 กบ 100 เมตร A หญิง

16:07 น. 119 ฟรีสไตล์ 50 เมตร C ชาย

16:10 น. 120 ฟรีสไตล์ 50 เมตร C หญิง

16:13 น. 121 ฟรีสไตล์ 50 เมตร B ชาย

16:16 น. 122 ฟรีสไตล์ 50 เมตร B หญิง

16:19 น. 123 ฟรีสไตล์ 100 เมตร A ชาย

16:24 น. 124 ฟรีสไตล์ 100 เมตร A หญิง