ฟุตบอลแชมป์กีฬา7HD 2022

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2022

--}

ขั้นตอนการสมัคร

step ขั้นตอนที่ 1.ดาวน์โหลดเอกสาร


step ขั้นตอนที่ 2.ส่งเอกสารการสมัคร "หมดระยะเวลาการรับสมัคร"

ส่วนเอกสารตัวจริงส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

โดยส่งมาที่ งานกีฬา ฝ่ายผลิตรายการ (อาคาร 2)

ที่อยู่: เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

หรือ สามารถเดินทางมาส่งด้วยตัวเอง โทร. 0 2495 7777 ต่อ 442, 528


step ขั้นตอนที่ 3.ส่งเอกสารการเงิน

ทางสถานีฯ จะติดต่อกลับทางอีเมล หลังจากเอกสารสมัครเรียบร้อย

step ขั้นตอนที่ 4.ตรวจสอบการสมัคร

ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนคัพ 2022

1. ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้ มีชื่อว่า

 • “ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2022”

2. การรับสมัคร

 • กำหนด เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 (ในเวลาราชการ) สมัคร หรือ ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.ch7.com หรือ https://www.ch7.com/7seesport/ และ ส่งใบสมัคร (ตัวจริง) ได้ที่
 • งานกีฬา ฝ่ายผลิตรายการ (อาคาร 2) เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2495 777 ต่อ 442, 528
 • การประชุมทีม ผู้จัดการทีมสถานศึกษาต่างๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วม
 • ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกำหนดให้ทราบต่อไป
 • โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันฯ จะถือว่าโรงเรียนนั้นได้รับทราบระเบียบการแข่งขันฯเป็นที่ชัดเจนแล้วและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางช่อง 7HD และระเบียบการแข่งขันนี้ฯ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้

3. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

 • 3.1 ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 12 คน และไม่เกิน 15 คน
 • 3.2 ในวันแข่งขันส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน 15 คน และไม่น้อยกว่า 12 คน โดยอนุโลม
 • 3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 8 คน ประกอบด้วย
 • ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 2 คน ผู้ควบคุมทีม 1 คน
 • ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน

4. คุณสมบัติของนักกีฬา

 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 • 4.1 ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ ตั้งแต่ มิถุนายน 2565
 • 4.2 ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550)
 • 4.3 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ.2547 และ เป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • 4.4 นักกีฬาที่สมัครแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาในภาคปกติ
 • 4.5 นักกีฬา 1 คน สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น หากมีรายชื่อซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนท์ โดยจะอ้างว่ามีผู้นำชื่อตนเองไปเข้าสมัครแข่งขันโดยตนเองไม่ทราบไม่ได้

5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน

 • 5.1 ใบสมัครเข้าการแข่งขันของนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมสมัครการแข่งขันจะต้องมีเอกสารรับรองการศึกษาที่ออกจากทางสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเอกสารต้องลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทน หรือ อาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ลงนามเท่านั้น
 • 5.2 รูปถ่ายนักกีฬา ขนาด 2 นิ้ว บนพื้นขาว หรือ พื้นฟ้า จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ต้องสวมชุดนักเรียน ของสถานศึกษาเท่านั้น *ติดลงในทะเบียนรูป และต้องมีตราประทับ
 • - 1 รูป ติดที่ทะเบียนรูป
 • - 1 รูป ติดที่ใบรับรองสถานศึกษา
 • 5.3 รูปถ่ายเจ้าหน้าที่ขนาด 2 นิ้ว บนพื้นขาว ต้องใส่ชุดสุภาพไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน)
 • 5.4 สำเนาบัตรประชาชน ที่เห็นใบหน้าชัดเจน
 • 5.5 ใบรับรองสถานศึกษา ต้องติดรูปถ่ายชุดนักเรียน มีประทับตราสถานศึกษา และผู้มีอำนาจ ลงนามรับรองเท่านั้น (ปพ.7)
 • 5.6 เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้วจะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขัน หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ และไม่ถูกต้องจะถูกคัดออกจากการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น แล้วเลื่อนทีมที่สำรองขึ้นมาแทนตามลำดับ

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาและส่งได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น เปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ทั่วประเทศ จำกัดจำนวน ไม่เกิน 128 โรงเรียน โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องแข่งขันตามโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด ถ้าไม่สามารถปฏิบัติ ตามได้ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเลื่อนทีมอื่นๆขึ้นมาแทน

7. การดำเนินการจัดการแข่งขัน

 • 7.1 รอบแรก ถึง รอบ 8 ทีมสุดท้าย แข่งขันระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2565 ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 ธัญบุรี
 • 7.2 รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันระหว่าง วันที่ 4,6 พฤศจิกายน 2565 ที่ สนามศุภชลาศัย
 • 7.3 ทำการแข่งขันแบบน็อคเอาท์ (แพ้ตกรอบ)
 • 7.4 จัดให้มีทีมวาง 16 ทีม ซึ่งจะพิจารณาจากการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี
 • *คะแนนสะสม และ ทีมที่มีผลงานดี ในระดับฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่น 18 ปี ก
 • กลุ่ม A จำนวน 8 ทีม ได้แก่ สุรศักดิ์มนตรี, อัสสัมชัญธนบุรี, ราชวินิตบางแก้ว, อัสสัมชัญศรีราชา, สารวิทยา, ปทุมคงคา, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • กลุ่ม B จำนวน 8 ทีม ได้แก่ ราชวินิตบางเขน, วัดสุทธิวราราม, อัสสัมชัญ, โพธินิมิตวิทยาคม, ท่าข้ามพิทยาคม, เทพศิรินทร์, วิชูทิศ กีฬากรุงเทพมหานคร และ กีฬาจังหวัดขอนแก่น
 • 7.5 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องวางเงินค่าประกันทีมๆละ 3,000 บาท จะได้คืนต่อเมื่อแข่งขันเสร็จสิ้น
 • ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์ไม่มาแข่งขัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับโอนเงินประกันทีมคืน โปรดระบุ บัญชีธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์ (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลขบัตรประชาชน) ชื่อบัญชีผู้รับเงินประกันคืน (ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร)
 • หมายเหตุ กรณี หากสนามแข่งขันไม่อยู่ในสภาพที่สามารถทำการแข่งขัน ทางผู้จัดฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการเลื่อนวันการแข่งขัน

8. กติกาการแข่งขัน

 • 8.1 การแข่งขัน รอบแรก (128 ทีม) และ รอบสอง (64 ทีม) แข่งครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที หากเสมอกัน ให้ตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน (กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทีมละคนจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ)
 • 8.2 การแข่งขัน รอบสาม (32 ทีม) จนถึง รอบชิงชนะเลิศ แข่งครึ่งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที หากเสมอกัน ให้ตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน (กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทีมละคนจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ)
 • 8.3 กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้น การล้ำหน้า)
 • 8.4 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงแข่งขันภายใน 5 นาที ในการแข่งขัน รอบแรก ถึง รอบ 8 ทีม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ด้วยประตู 2:0
 • 8.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนสีเสื้อ
สำรองหรือใส่เสื้อที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ เสื้อผู้เล่นหมายเลข 2-14 และเสื้อผู้รักษาประตูหมายเลข 1 และ15 เท่านั้น
 • 8.6 นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง บัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบแทนมาแสดงด้วย ก่อนทำการลงแข่งขัน
 • 8.7 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมตามที่แจ้งในใบสมัคร จะต้องต้องนำหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิต 19 อย่างน้อย 2 เข็ม ถ้าไม่ครบไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน
 • 8.8 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมตามที่แจ้งในใบสมัคร จะต้องส่งผลตรวจ ATK ก่อนล่วงหน้า 1 วัน (ภายใน 24 ชม.) และตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนทำการลงแข่งขันหากพบว่ามีผลเป็นบวก จะต้องถอนทีมทันที หรือในกรณีที่เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (สายพันธุ์ A) ก็ต้องถอนทีมเช่นเดียวกัน
 • 8.9 สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
 • 8.9.1. ขนาดสนามแข่งขัน กว้าง 50 เมตร และ ยาว 75 เมตร
 • - รอบแรก ถึง รอบ 8 ทีมสุดท้าย ใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 ธัญบุรี
 • - รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ใช้สนามศุภชลาศัย หรือ สนามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกำหนด
 • 8.9.2. ขนาดลูกฟุตบอล มาตรฐาน เบอร์ 5
 • 8.9.3. หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ซึ่งทีมต้อง เตรียมพร้อมมาเอง
 • 8.9.4. นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและความปลอดภัย (กว้าง 5 นิ้ว ยาว 7-8 นิ้ว) ลงทำการแข่งขัน *ยกเว้น สนับแข้งที่เล็ก, ตัด, ดัดแปลง ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ลงแข่งขัน
 • 8.9.5. นักกีฬาทุกคนห้ามใส่รองเท้าฟุตบอลที่มี 6 ปุ่ม หรือรองเท้าที่มีปุ่มไขโดย เด็ดขาด หากมีการตรวจพบจะถูกปรับเป็น แพ้ ทันที
 • 8.9.6. ถุงเท้าห้ามตัดข้อใส่ลงทำการแข่งขัน หากตรวจพบจะต้องออกมาเปลี่ยนทันที
 • 8.9.7. กางเกงรัดกล้ามเนื้อที่ใส่ไว้ด้านในต้องใส่สีเดียวกับกางเกงตัวนอก หากตรวจพบจะต้อง ออกมาเปลี่ยนทันที
 • 8.9.8. อนุญาตให้ใช้โลโก้การแข่งขันบนเสื้อแข่ง ตั้งแต่รอบแรก ถึง รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้
 • ยกเว้น ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ จะต้องสกรีนโลโก้การแข่งขันที่บริเวณอาร์มแขนเสื้อ
 • ด้านขวา ของเสื้อนักกีฬาทุกคน รวมถึง จนท.ทีม และไม่อนุญาตให้มีโลโก้สินค้าเกี่ยวกับ แอลกอฮอล์ หรือ ยาเสพติด บนชุดแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • หมายเหตุการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD ดำเนินการจัดการแข่งขัน โดย ช่อง 7HD ร่วมกับ กรมพลศึกษา
 • โปรแกรมการแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนวัน และเวลา ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะดำเนินการแข่งขัน (เป็นสิทธิ์ของทาง ช่อง 7HD)
 • 8.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่นได้ 4 คน จากผู้เล่นสำรอง ที่ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน และจะเปลี่ยนได้เมื่อผู้ตัดสินอนุญาตเท่านั้น รวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกรณีที่มีผู้เล่นบาดเจ็บ และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น แต่ไม่เกิน 2 คน หากผู้รักษาประตูบาดเจ็บไม่สามารถเล่นได้ตลอดการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนผู้รักษาประตูได้ 1 คน แต่ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ตรวจสอบก่อน สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • 8.11 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม ต้องปฏิบัติดังนี้
 • - แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม ต้องมีรูปในแผงใบสมัคร (หรือมีหลักฐานที่ฝ่ายจัดฯ ดำเนินการให้) หากไม่มีหรือถูกลงโทษ ห้ามอยู่ในที่นั่งสำรองโดยเด็ดขาดและห้ามออกนอกเขตเทคนิค ถ้าโดนเตือนเกิน 3 ครั้งจะต้องขึ้นไปอยู่บนอัฒจันทร์และห้ามทำหน้าที่นัดต่อไป 1 นัด
 • - หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ หรือไม่ได้แจ้งให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ทราบป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 1,000 บาท *หักจากเงินประกันทีม
 • - หากมีการทำลายทรัพย์สินภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปรับเงิน 2,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่ประเมินแก่เจ้าของสถานที่เกิดเหตุ *หักจากเงินประกันทีม
 • - ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบการแข่งขันฯต่อไป
 • 8.12 ทีมที่มีการแข่งขันในวันนั้นๆ จะต้องเตรียมผู้เล่นพร้อมรายงานตัวต่อผู้ตัดสิน ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง กรณีทีมใดไม่ให้ความร่วมมือ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ด้วยประตู 2:0 และ หากมีปัญหาในการแข่งขัน ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพิจารณาลงโทษทีมที่กระทำผิด จะอุทธรณ์ใดๆไม่ได้

9. การรักษามารยาท

 • 9.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
 • 9.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
 • 9.1.2 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
 • 9.1.3 ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง แต่โทษใบเหลืองยังคงค้างอยู่
 • 9.1.4 กรณีทีมที่มีผู้เล่นรวมผู้รักษาประตูอยู่ในสนามรวม 4 คน จะถูกปรับแพ้ทันที
 • 9.1.5 นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกติกาหรือทำร้ายคู่ต่อสู้ และผู้ตัดสินได้ลงโทษในขณะแข่งขันแล้วหรือมิได้ลงโทษ แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจากการกระทำผิดนั้น จะพิจารณาลงโทษย้อนหลังให้พักการแข่งขันในนัดต่อไป 1 ครั้งทันที หรือมากกว่านั้น ตามความผิดที่กระทำและปรับเงิน ตามบทลงโทษต่อไป เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง
 • 9.2 ในกรณีที่นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง-ใบแดง จะไม่มีการยกเลิกจนถึงนัดชิงชนะเลิศยกเว้นกรณีทะเลาะวิวาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษห้ามลงทำการแข่งขันและห้ามเพิ่มผู้เล่นอีก
 • 9.3 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือ ผิดตามระเบียบฯนี้ ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 2:0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
 • 9.4 ผู้ฝึกสอนนักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่คนใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ ประท้วงการตัดสินไม่แข่งขันต่อ (วอล์กเอ้าท์) ด่าทอ เสียดสี ผู้ตัดสิน ทั้งในและนอกสนาม หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน แสดงกริยาหรือ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน เช่น เตะขวดน้ำ หรือขว้างขวดน้ำ หรืออื่นๆ วิพากษ์ วิจารณ์ในทางที่ส่งผลเสียต่อการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สามารถลงโทษได้ทันที
 • 9.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่มีนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม, กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุ ยั่วยุให้เกิดการทะเลาะและวิวาท เยาะเย้ย ดูหมิ่นเหยียดหยาม ให้ตัดสิทธิ์นักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม, และ สถานศึกษานั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้นและในครั้งต่อๆไป
 • 9.6 กองเชียร์ที่ตามมาเชียร์สถานศึกษาของตนเอง ห้ามจุพลุไฟ ประทัด หรือสิ่งใกล้เคียง และการลงไปในสนามแข่งขัน หรือ ขว้างปาสิ่งของต่างๆลงไปในสนาม หรือ บริเวณแข่งขัน คัดค้านการตัดสิน และเชียร์ในลักษณะยั่วยุนักกีฬา ทีมและกองเชียร์คู่แข่ง จะถูกลงโทษทันที โดยทางสถานศึกษาจะอ้างว่าไม่สามารถควบคุมดูแลได้ หรือไม่รับผิดชอบไม่ได้
 • 9.7 ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่, นักกีฬาสำรอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมลงไป ในสนามแข่งขัน ในขณะที่ทำการแข่งขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วง การตัดสินของผู้ตัดสิน หรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจ็บในสนาม) จะถูกเชิญขึ้นไปบนอัฒจันทร์ทันที และถูกลงโทษต่อไป
 • 9.8 ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดให้มีกองเชียร์มาร่วมเชียร์ได้ในวันที่มีถ่ายทอดสดหรือวันอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนด จะมีการพิจารณาการเข้าร่วมในครั้งต่อไป
 • 9.9 สถานศึกษาใดจงใจ นำนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาของตนเองมาลงเล่นให้ทีมตนเอง จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฯตลอดไป และหากโรงเรียน หรือ สถานศึกษาใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯนี้ได้ ให้พิจารณาการเข้าร่วมในครั้งต่อไป
 • 9.10 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฯนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้พิจารณา คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด จะอุทรณ์หรือเรียกร้องใดๆ มิได้
 • บทลงโทษ บทลงโทษของการแข่งขันนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาทั้งเรื่องการแข่งขัน การปรับเงิน และการตัดสิทธิ์ ออกจากการแข่งขัน

10. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและมารยาท

 • คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติและมารยาทประกอบด้วย
 • - ผู้แทน ช่อง 7HD
 • - คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
 • - ผู้แทนกรมพลศึกษา
 • - ผู้แทนผู้ตัดสิน

11. การประท้วง

 • ทีมที่จะยื่นประท้วง ต้องปฏิบัติดังนี้ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพร้อมหลักฐานเอกสาร และวางเงินประกันการประท้วง เป็นเงิน 2,000 บาท หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการแข่งขันในครั้งต่อไป จะเริ่มแข่งขัน สำหรับเงินประกันการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ

12. รางวัลการแข่งขัน

 • 12.1 ทีมตกรอบรองชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา ทีมละ 20,000 บาท
 • 12.2 ทีมรองชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • 12.3 ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา 150,000 บาท
 • 12.4 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับแพ็คเกจตรวจสุขภาพจากรพ.บางปะกอก1 และโรงพยาบาลในเครือ มูลค่า 25,000 บาท
 • 12.5 นักฟุตบอลยอดเยี่ยม ได้รับเงินทุนการศึกษา จาก บริษัท เวอร์ซุส สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 25,000 บาท
 • 12.6 ดาวซัลโว หรือ ผู้ทำประตูสูงสุด ได้รับเงินทุนการศึกษา จาก มาสซ่า 25,000 บาท
 • หมายเหตุ การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย ช่อง 7HD ร่วมกับ กรมพลศึกษา
 • โปรแกรมการแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนวัน และเวลา ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะดำเนินการแข่งขัน (เป็นสิทธิ์ของทาง ช่อง 7HD)


 • ในกรณีที่ทีมเข้ารอบสุดท้ายมาทำการแข่งขันช้ากว่ากำหนดก่อนการแข่งขันให้ปฏิบัติ ดังนี้
 • 1. มาช้ากว่ากำหนดก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง จะถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
 • 2. ในวันที่มีการถ่ายทอดสด ทีมที่ไม่สามารถมาดำเนินการแข่งขันจนทำให้เกิดความเสียหาย ทีมจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท และ แข่งขันนัดที่เหลือตามโปรแกรมเดิมที่กำหนด และอาจงดการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งต่อไป


การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD เป็นลิขสิทธิ์ของช่อง 7HD

 • เพื่อความสะดวกในการรับโอนเงินประกันทีมคืน โปรดระบุชื่อบัญชีของผู้รับเงินประกันคืน 1 ท่าน พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และแนบสำเนาบัตรประชาชน
 • (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉิน)

เส้นทางไปสนามแข่ง : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 ธัญบุรี แข่งขันวันที่ 17-26 ตุลาคม 2565