ช่อง 7HD ชวนผลิตสื่อสร้างสรรค์ แสดงพลังคนรุ่นใหม่ ในโครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST”

ผลิตสารคดีเชิงข่าวในหัวข้อ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

(หมายเหตุ : เปิดรับสมัครวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ“7HD NEWS IDEA CONTEST”เป็นการจัดการประกวดสารคดีเชิงข่าวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการผลิตสารคดีเชิงข่าวในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนไทย มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Crisis) ในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนำไปสู่กระบวนการแก้ไขและการอนุรักษ์ของคนยุคใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต โดยผลงานสารคดีที่ได้ทำการผลิตจะได้ออกอากาศทางช่อง 7HD

วัตถุประสงค์

  • - เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ กับเพื่อนต่างสถาบัน และร่วมแชร์กระบวนการคิดตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
  • - เพื่อให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมและสัมผัสการทำงานของคนข่าวจริง สร้างประสบการณ์ที่ได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการทำงานในอนาคต
  • - ผลงานเนื้อหาของสารคดีที่เข้ารอบ และได้ทำการผลิตทั้ง 16 ทีม ๆ ละ 3 ตอน ตอนละ 5 นาที (48 ตอน) ได้ออกอากาศจริง ในช่วงเวลาข่าวของสถานีฯ หรือช่วงเวลาตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัคร

  • - นิสิต นักศึกษาปีใดก็ได้ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ
  • - สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
  • - ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงาน ส่งสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาเพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ จริง
  • - ผู้สมัครส่งผลงานเป็นชุดสารคดีเชิงข่าว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า 3 ตอน ตอนละ 5 นาที โดยแต่ละตอนต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน

กำหนดการ

กรกฎาคม

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST

22กรกฎาคม

-

31สิงหาคม

เปิดรับสมัครและรับ Proposal ชิ้นงานสารคดีที่ส่งเข้าประกวด

กันยายน

คัดเลือกและประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 16 ทีม

กันยายน

กิจกรรม Coaching โดยโค้ช คุณภาพจากช่อง 7HD

กันยายน

-

15ตุลาคม

ระยะเวลาการผลิตชิ้นงานสารคดี (15 ตุลาคม ปิดรับผลงานวันสุดท้าย)

16 - 31ตุลาคม

ตัดสิน 7 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบจากทั้งหมด 16 ทีม

1พฤศจิกายน

ประกาศผล 7 ทีมสุดท้าย

7พฤศจิกายน

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ