10 ต.ค. 2560 | 16:52 น.

"สัตว์หิมพานต์" ประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ร.๙

"โขดหิน" สีเทาอมน้ำตาล ร่ายล้อมด้วยน้ำภายใน "สระอโนดาต" สีน้ำเงินเข้มเหมือนมรกต เป็นที่ตั้งของเหล่าประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ประกอบด้วย ม้า , สิงห์ ,นกทัณฑิมา, นกหัสดิลิงค์ , นกวายุภักษ์, นรสิงห์ , นาค , นกอรหันและกลุ่มช้าง 10 ตระกูล ประกอบด้วยช้างตระกูลฉัททันต์ , อุโบสถ ,เหมหัตถี , มงคลหัตถี , คันธหัตถี , ปิงคัล , ดามพหัตถี , บัณฑระนาเคนทร , คงไคยและตระกูลกาฬวกะหัตถี
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/3021685906_1498373316909792_6370711260999193310_n.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/291234-3.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/256129.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/471234-2.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/916126.jpg

นอกจากนี้มีสัตว์ผสม อาทิ กุญชรวารี ,วารีกุญชร ,กรินทปักษา และพญานาคหัวช้าง  ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ที่ใช้ประกอบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ซึ่งจัดสร้างโดยคณะช่างปูนชั้นจังหวัดเพชรบุรี ,วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ สำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/471234-1.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/536130.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/636131.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/136137.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/8021766597_1498373506909773_1010642328471453177_n.jpg
สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของ ช่างไทย มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระมหากษัติย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการสร้างพระเมรุมาศ พระเมรุ เพื่อถวายพระเพลิงตามแบบแผนโบราณราชประเพณี ที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยความเชื่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ เมื่อเสด็จสวรรคต พระเมรุมาศ ที่เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง เพื่อส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/1006138.jpg
 

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/476133.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/1421687507_1498373330243124_6709076732505439997_n.jpg

สำหรับยอดเขาพระสุเมรุ เปรียบดั่ง “สวรรค์ชั้นดาวดึงส์” นครแห่งเทพตาม คติความเชื่อแต่โบราณ รอบเขาพระสุเมรุเป็นมหาสมุทร เรียกว่า “นทีสีทันดร” มี “ป่าหิมพานต์และ “สัตว์หิมพานต์”  นานาชนิดต่าง  และมี “สระอโนดาต” ที่มีตาน้ำอยู่สี่ทิศ แต่ละทิศประกอบด้วย สิงห์ ช้าง ม้า และวัว ตามลำดับ โดยทิศที่มีวัวจะเป็นทิศที่น้ำจากสระอโนดาต ไหลออกสู่มหาสมุทรนั่นเอง
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/886132.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/486128.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/10/3021685906_1498373316909792_6370711260999193310_n.jpg