12 พ.ย. 2559 | 11:04 น.

ทหารอากาศสานต่อปณิธาน รักษาผู้ป่วยให้กับพ่อหลวง

จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า "ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม  ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ก็คือพลเมืองนั่นเอง" 
              
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  จึงเป็นอีกองค์กรที่น้อมนำงานด้านสาธารณสุข ภายใต้พระปรมาภิไธยตั้งแต่ปี  2492  จากเริ่มต้นเพียงอาคาร  3  หลัง แต่ด้วยความมุ่งมั่นและจิตศรัทธา จึงได้สร้างอาคารคุ้มเกล้าดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย จากนั้นได้พัฒนางานแพทย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ที่ไม่เฉพาะรักษาข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว หัวใจหลักของโรงพยาบาลคือการช่วยประชาชนผู้เจ็บป่วยยากไร้ ถือเป็นการถวายงานให้อย่างภาคภูมิใจ   
              
การทำงานถวายยังคงไม่หยุดนิ่ง  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ยังเตรียมเปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจ  สมองและหลอดเลือด  ที่มีเครื่องมือทันสมัย  พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ รองรับการรักษาและดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
              
และในปี  2558 พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม ได้ถูกอัญเชิญขึ้นเป็นเครื่องหมายของโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อบุคลากรโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ  ถวายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สมกับที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งพระราชหฤทัยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎร 
              
และเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย  และ สมเด็จพระบรมราชชนนี พระมารดาของการแพทย์ชนบท ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนไทยมีสุขภาพที่สมบูรณ์   เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป