12 พ.ย. 2559 | 11:04 น.

Green Report : Green Report : โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – จังหวัดปัตตานี

กว่า 40 ปีแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังยาวนาน ในพื้นที่รอบป่าพรุ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เกิดเป็นโครงการป่าพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลิกชีวิตความเป็นอยู่ในชาวบ้านอย่างยั่งยืน
             
ในการเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ทรงทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีพรุบาเจาะ เป็นหนองน้ำที่ถูกทิ้งร้าง ไร้ประโยชน์ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนน้ำป่าจะไหลหลากลงหนองน้ำ เน่าเสีย ก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมไร่นาบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหาย ปีละกว่า 60,000 ไร่ ทำให้ราษฎรในอำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาน้ำท่วมขังยาวนาน และน้ำที่ท่วมขังเป็นน้ำที่ทำให้ดินบริเวณนั้นเปรี้ยวอีกด้วย

ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริกับกรมชลประทาน พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากปัญหาน้ำท่วม โดยเร็ว ครั้นเมื่อปี 2519 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอีกครั้ง และมีพระราชดำริเพิ่มเติมว่า ควรมีการระบายน้ำจากลำธารธรรมชาติในพื้นที่ขอบพรุ อำเภอไม้แก่น ให้ไหลลงสู่ทะเลทางลำน้ำกอตอ พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำ เพื่อการระบายน้ำในฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งก็จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้แก่พื้นที่นาในอำเภอไม้แก่นอีกไม่น้อยกว่า 30,000 ไร่

กรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริจัดทำ โครงการป่าพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยขุดสร้างคลองระบายน้ำสายสำคัญทั้งหมด 3 สาย ระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร ต่อเชื่อมคลองสาขาต่างๆ ในพื้นที่ป่าพรุ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งนับเป็นโครงการแรก และเป็น โครงการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัด นราธิวาสและปัตตานีอย่างได้ผล

และจากพระราชดำริให้ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในพื้นที่ ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ดินที่เคยเป็นดินเปรี้ยวกลับมาดีขึ้น ทำให้ทุกวันนี้ราษฎรในพื้นที่ สามารถใช้ประโยชน์จากป่าพรุ เป็นผืนดินทำกิน กลายเป็นแหล่งปลูกปาล์มที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนราธิวาส

จึงกล่าวได้ว่าโครงการป่าพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้พลิกชีวิต และผืนดินให้กับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส อย่างยั่งยืน ซึ่งราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หาที่สุดมิได้

ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามโครงการป่าพรุบาเจาะ-ไม้แก่น ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30 โครงการ และยังคงมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามพระราชประสงค์                                            

facebook,ch7greenreport