วันสำคัญประวัติวันเด็ก

 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "เด็ก" ไว้ คือ "เด็ก" หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวัน เช่น เด็กชาย คือ คำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ และเด็กหญิง คือ คำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์


ความเป็นมา

เด็กนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ดังนั้น เด็กจึงควรที่จะเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็ง ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวมดังนี้แล้ว ก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุขร่มเย็นต่อไปความคิดในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองนั้น นายวีเอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ได้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของเด็ก วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยจึงจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 และปฏิบัติกันเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 แต่ในปี พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงมาจัดในปี พ.ศ. 2508 แทน ต่อมาเห็นว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เหมาะสมสำหรับการจัดงานวันเด็กมากกว่า เนื่องจากพ้นฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ งานวันเด็กแห่งชาติจึงจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม มาจนถึงบัดนี้ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินั้น รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน) โดยจัดงานให้กับเด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และในวันนี้ก็มักจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก มอบของขวัญในโอกาสวันสำคัญนี้ให้แก่เด็กๆ ที่มีความประพฤติดี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมทุกๆ ปี เมื่อถึงวันเด็กแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทุกปี ซึ่งล้วนเป็นการเสนอแนะให้แนวทางที่เด็กสามารถปฎิบัติได้ พลังของเด็กในปัจจุบัน ถ้ามีพื้นฐานมาแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดและทำในสิ่งที่ดีและละเว้นความชั่ว ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศชาติสืบต่อไป

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่างๆ


ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญ ของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด สำหรับเด็ก นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อๆมา จึงได้ถือปฎิบัติสืบต่อมาดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ปี พ.ศ.
       
คำขวัญ
       
เจ้าของคำขวัญ
       
2555 สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2551 สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
2550 มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
2549 อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
2548 เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
2547 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
2546 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
2545 เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
2544 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย นายชวน หลีกภัย
2543 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย นายชวน หลีกภัย
2542 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย นายชวน หลีกภัย
2541 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย นายชวน หลีกภัย
2540 รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
2539 มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด นายบรรหาร ศิลปอาชา
2538 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม นายชวน หลีกภัย
2537 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม นายชวน หลีกภัย
2536 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม นายชวน หลีกภัย
2535 สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม นายอานันท์ ปันยารชุน
2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2533 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2532 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2531 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2530 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2529 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2528 สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2527 รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2526 รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2525 ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2524 เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2523 อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2522 เด็กไทยคือหัวใจของชาติ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2521 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2520 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
2519 เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้ หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
2518 เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี นายสัญญา ธรรมศักดิ์
2517 สามัคคีคือพลัง นายสัญญา ธรรมศักดิ์
2516 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2515 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2514 ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2513 เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส จอมพล ถนอม กิตติขจร
2512 รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2511 ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง จอมพล ถนอม กิตติขจร
2510 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย จอมพล ถนอม กิตติขจร
2509 เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี จอมพล ถนอม กิตติขจร
2508 เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี จอมพล ถนอม กิตติขจร
2507 ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
2506 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2503 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2502 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2499 จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม จอมพล ป. พิบูลสงครามที่มา :

www.th.wikipedia.org

www.jabchai.com

www.thaigoodview.com

Tag: วันเด็กแห่งชาติ,วันเด็ก,ประเทศไทย,คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ,คำขวัญวันเด็ก2555

Bookmark and Shareวันสำคัญ

 • วันรัฐธรรมนูญ

  วันรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย) สำคัญอย่างไร   วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

 • วันลอยกระทง

  วันลอยกระทง   วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา…

 • วันออกพรรษา

  วันออกพรรษา วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่…

 • วันปิยมหาราช

  ความเป็นมาของวันปิยมหาราช   วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต…

 • วันไหว้พระจันทร์

  วันไหว้พระจันทร์ เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นเทศกาลของชาวจีนโดยปกติจะมีวันเพ็ญ เดือน 8 ของจีน ซึ่งในภาษาจีน วันเพ็ญเดือนแปด คนจีนเรียกว่า “จงชิว”…

กิจกรรมละคร/ภาพยนตร์

Promotion Sheet

 • CH7 PROMOTION SHEET
  เดือนมิถุนายน 2559