หมายกำหนดการ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

๒๕

ตุลาคม
เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

๒๖

ตุลาคม
เวลา ๐๗.๐๐ น.

พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ

เวลา ๑๗.๓๐ น. - เวลา ๒๒.๐๐ น.

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

๒๗

ตุลาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น.

พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

๒๘

ตุลาคม
เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

๒๙

ตุลาคม
เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานพระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชศรีรางคาร
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร

รายการพิเศษ

"ภาพยนตร์ส่วนพระองค์"

ละครเทิดพระเกียรติ

ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน
และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ
หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน
ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน

(ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร