Application Form

  • Personal Data ประวัติส่วนตัว
  • Education Background ประวัติการศึกษา
  • Employment Record ประวัติการทำงาน

ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร:
ตำแหน่งบริษัทในเครือ:
ชื่อ-นามสกุล (ไทย):
วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.) :
อายุ :
ปี
ส่วนสูง :
เซนติเมตร
น้ำหนัก :
กิโลกรัม
สถานภาพ :
ศาสนา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ :
email :