สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย และโบสถ์นักบุญนิโคลัส