สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand International Science Fair 2017 และทรงเปิดหอประวัติมหิดลวิทยานุสรณ์

This content has expired.